Eric Hieltes Stiftelse

Eric Hieltes Stiftelse grundades under 2016 av syskonen Fabian Hielte, Cecilia Hielte Kallenberg och Victor Hielte. Stiftelsen verkar huvudsakligen för att främja och stödja utbildning och lärande samt integration av invandrare i det svenska samhället.
Stiftelsens ändamål ska främjas genom utdelning av stipendium och bidrag, men även genom opinionsbildning och på liknande sätt i syfte att förändra attityder.

Då stiftelsens arbete nyligen har påbörjats har ännu inga anslag utdelats. Anslag ges inte till privatpersoner. För ansökningar och övriga frågor, vänligen kontakta stiftelsens ordförande Emma Olnäs Fors på emo@msa.se.

Ernströmgruppens, Ulla och Gerhard Hobohms Stiftelse

Stiftelsen grundades 2004 av Ernströmgruppen samt Ulla och Gerhard Hobohm.

Verksamhetens huvudsakliga inriktning är att främja vetenskaplig forskning samt att ge ekonomiskt stöd till hjälporganisationer. Hjälporganisationerna skall arbeta med antingen vård och uppfostran av barn, undervisning och utbildning eller hjälpverksamhet bland behövande. Hjälporganisationerna har ofta förankring i Västsverige.
För åren 2016, 2015 och 2014 har anslag givits till organisationerna Futebol dá força, Föreningen Kvinnocenter, Göteborgs Kyrkliga Stadsmission och Mod – Mer organdonation. Vidare har stiftelsen främjat forskningsprojekt hos Hjärnfonden, Hjärt- och lungfonden samt Karolinska institutet.

Beslut om anslag fattas en gång per år och ansökningar skall vara stiftelsen tillhanda senast 1 mars för det aktuella året till: Ernström & C:o, Box 11304, 40427 GBG.

Anslag ges inte till privatpersoner.

Gerhard Hobohms Minnesfond

Gerhard Hobohms Minnesfond grundades 1988 i samband med företagets 70 års-jubileum av Ernström & C:o, i samarbete med Chalmers tekniska högskola.

Fondens syfte var att bidra till forskning och utvecklingsarbete inom Högskolans dåvarande sektion för väg -och vattenbyggnad, men då utbildningarna sedan dess har förändrats tolkas ändamålet till att  ”stipendiet avser att stimulera till examensarbeten inom den intressesfär som Ernström & Co verkar inom.”

Ernström & C:o kan med sitt fortsatta engagemang i fonden erbjuda studenter en möjlighet till att skriva sitt examensarbete i nära samarbete med näringslivet.

För mer information se: gerhardhobohm.se